image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


การจัดสร้าง ตะเกียงโรมัน(จำลอง)

: 02/11/2563  |   ผู้เขียน/เรียบเรียง: นาง ประภาพร ตราชูชาติ (นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ)

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันอนุรักษ์มรดกไทย  กรมศิลปากรนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย  กรมศิลปากร. มอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการจัดสร้างตะเกียงโรมัน(จำลอง) เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มประติมากรรม  สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  รับผิดชอบในการจำลอง และศูนย์ศิลปะและการช่างไทยดำเนินการรวบรวข้อมูลขั้นตอนการจัดสร้างตะเกียงโรมัน(จำลอง)    มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

จำนวนผู้เข้าชม 10 คน
  BACK TO TOP