image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาง มลิวรรณ สันประภา
นาง มลิวรรณ สันประภา
23/12/2508
-
-
-
-
-
-

- กระติบข้าว
- รางวัล 3 ดาว (พานขนาด 6 นิ้ว)
- หวด, ครกสาน, ผอบ, พวน
    

-

-

-

-

40/1
9
-
ร้อยเอ็ด
พนมไพร
นานวล
45140
080-163-0243

-
-
-
-

จักรสาน
-
-
-
-
-
-
-
-

ศึกษาด้วยตัวเอง

-

จำนวนผู้เข้าชม 2 คน
  BACK TO TOP