image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


สารสำนักช่างสิบหมู่ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค. ๕๓ - มี.ค. ๕๔

: 20/11/2563

   สารสำนักช่างสิบหมู่ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔ นำเสนอเรื่องราวความรู้ของงานช่างไทยเกี่ยวกับชันในงานโลหะ  และการเพลาะไม้ในงานช่างไม้  เพิ่มเติมความเป็นมาของช่างด้วยเอกสารประกอบเสวนา  วันอนุรักษ์มรดกไทย  เรื่อง "งานช่างหลวง"  และภาพบรรยากาศนิทรรศการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าใจ  ในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร

จำนวนผู้เข้าชม 223 คน
  BACK TO TOP