ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมา

     กรมช่างสิบหมู่ เป็นกรมที่มีหน้าที่ทำราชการจำเพาะด้านการช่างที่เกี่ยวข้องกับ งานศิลปกรรมต่างๆ ทั้งในด้านวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ ภายในพระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่โบราณ กรมช่างสิบหมู่และข้าราชการซึ่งเป็นช่างต่างๆในกรมนี้ แม้ว่ามีหน้าที่โดยตรงคือรับราชการสนองพระราชประสงค์ ในส่วนองค์พระมหากษัตริย์ก็ดี แต่มิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงสงวนไว้ทรงใช้สอยทำการ แต่ในส่วนพระองค์เท่านั้น กรมการช่างสิบหมู่เป็นกราช่างที่ทรงพระมหากรุณาให้รวบรวมผู้คนที่มีฝีมือ เข้าใจ และสามารถทำการช่างต่างๆ ขึ้นเป็นหมู่เป้นกรมเพื่อจะได้เป็นกำลังในกิจการก่อสร้างที่เป็นงานศิลปกรรมต่างๆ เป็นต้นว่า พระราชวัง วัดวาอาราม สาธารณะต่างๆ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงถือว่าเป็นพระราชภาระกิจในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรง เพื่อยังให้ศักดิ์ศรีแก่บ้านเมือง เป็นการบำรุงพระศาสนาให้รุ่ง้รือง ส่งเสริมพระเกียรติยศให้ปรากฎในแผ่นดินและช่วยผดุงการช่างศิลป์ต่างๆ สำหรับบ้านเมืองให้เจริญและดำรงอยู่ได้
     ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2535 มีการรวมหน่วยงานราชการ 3 หน่วยงาน คือ กองหัตถศิลป์ กองสถาปัตยกรรม และวิทยาลัยช่างศิลป์ ให้เป็นหน่วยงานเดียวกันใช้ชื่อว่า สถาบันศิลปกรรม เมื่อกรมศิลปากรย้ายมาสังกัดในกระทรวงวัฒนธรรม ในพ.ศ. 2545 สำนักสถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักสถาปัตกรรมและหัตถศิลป์" จน พ.ศ. 2548 มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ยกเลิกสำนักสถาปัตกรรมและหัตถศิลป์ และกำหนดสำนักใหม่ขึ้นแทน 2 สำนัก คือ สำนักช่างสิบหมู่ และสำนักสถาปัตยกรรม ในปัจจุบัน

ภารกิจในความรับผิดชอบ

1. ผดุงรักษา ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปวิทยาการด้านช่างฝีมือและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปกรรมของชาติ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านช่างศิลปกรรมของชาติ
3. ดำเนินการด้านช่างและงานศิลปะในการบูรณะ ซ่อมแซม เพื่อการอนุรักษ์งานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของชาติ
4. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และสร้างสรรค์งานงานประณีตศิลป์ งานจิตรกรรม และงานประติมากรรม รวมทั้งงานศิลปประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
5. ควบคุม ดูแล และสนับสนุน การสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ ตามระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ
6. เผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางการศึกษางานด้านศิลปกรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรม
7. กำหนดเกณฑ์และรับรองมาตรฐานงานด้านศิลปกรรมสำหรับส่วนราชการของกรม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักช่างสิบหมู่

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และเลขานุการการประชุมของหน่วยงาน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้นของหน่วยงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของหน่วยงาน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในเบื้องต้นของหน่วยงาน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน/โครงการและงานงบประมาณของหน่วยงาน
6. ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสาคัญ รวมทั้งจัดเก็บทะเบียนอนุสาวรีย์แห่งชาติและพระพุทธรูปสาคัญตามบัญชีแนบท้ายระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสาคัญ
7. จัดทำทะเบียน สถิติรูปแบบรายการ แท่นฐานอนุสาวรีย์ แบบตราสัญลักษณ์หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และแบบงานศิลปกรรม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มประณีตศิลป์
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับงานช่างประณีตศิลป์ (งานในลักษณะงานช่างสิบหมู่ประเภทต่าง ๆ เช่น ช่างเขียน ช่างลายรดน้ำ ช่างแกะสลัก ช่างไม้ประณีต ช่างโลหะประณีต ช่างศิราภรณ์ ช่างปิดทอง ช่างประดับกระจก ช่างมุก ช่างสนะ และช่างปั้นปูน ฯลฯ)
2. ออกแบบ เขียนแบบ และสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์
3. ซ่อมและสร้างเชิงอนุรักษ์งานศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์
4. พัฒนาเทคนิคฝีมือและศักยภาพด้านช่างประณีตศิลป์
5. จัดทำเอกสารทางวิชาการงานช่างประณีตศิลป์
6. ให้บริการความรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านช่างประณีตศิลป์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มประติมากรรม
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล งานประติมากรรมร่วมสมัย และประติมากรรมไทย
2. สร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัยและประติมากรรมไทย
3. สำรวจสถานที่ ออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย และประติมากรรมไทย
4. ควบคุมการติดตั้งอนุสาวรีย์
5. พัฒนาเทคนิคฝีมืองานด้านประติมากรรมและเทคโนโลยีการหล่อ
6. ซ่อมบำรุงรักษาพระพุทธรูปปละอนุสาวรีย์ของชาติ
7. จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านประติมากรรม
8. ให้บริการความรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านประติมากรรม
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มจิตรกรรม
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล งานด้านจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมร่วมสมัย
2. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ คัดลอกภาพ จิตรกรรมไทยและจิตรกรรมร่วมสมัย
3. สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย และจิตรกรรมร่วมสมัย
4. พัฒนาเทคนิคฝีมืองานด้านจิตรกรรม
5. จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านจิตรกรรม
6. ให้บริการความรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านจิตรกรรม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทื่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล งานด้านศิลปประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา
2. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานด้านศิลปประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา
3. สร้างสรรค์งานด้านศิลปประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา
4. พัฒนาเทคนิคฝีมืองานด้านศิลปประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา
5. จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านศิลปประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา
6. ให้บริการความรู้ข้อมูลทางวิชาการงานด้านศิลปประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม
2. จัดทำเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศด้านศิลปกรรม
3. จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา อภิปรายและการฝึกอบรมทางวิชาการ เกี่ยวกับงานศิลปกรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก
4. จัดทำทำเนียบสกุลช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ
5. เผยแพร่และบริการความรู้ด้านศิลปกรรม
6. ดำเนินการด้านสารสนเทศทางศิลปกรรมของสานักช่างสิบหมู่
7. สร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  BACK TO TOP
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs togel toto macau 4d jual toto jualtoto ohtogel oh togel supra4d cahayatoto indosattoto situs toto situs toto jualtoto situs toto jualtoto situs toto jualtoto