image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

องค์ความรู้

โครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านงานประดับมุกแบบญี่ปุ่น

การสร้างงานประดับมุกญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากการสร้างงานประดับมุกของไทยอยู่มาก ตั้งแต่การเตรียมหอยมุก การลงสีและการประดับลวดลาย ล้วนมีเทคนิกและวิธีการที่แตกต่างกันกับลักษณะงานประดับมุกของไทย แต่สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองสร้างชิ้นงานเนื่องจากมีงานศิลปวัตถุอันมีขั้นตอนกรรมวิธีเดียวกับการประดับมุกแบบญี่ปุ่นภายในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นงานศิลปะอันมีความสาคัญต่อการพัฒนา แลกเปลี่ยนงานศิลปะและรวมไปถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประเทศไทย และญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น ทั้งยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสาคัญอีกด้วย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการซ่อมเพื่อการอนุรักษ์และทาจาลองเพื่อทดแทนของเดิมที่ขาดหายไป ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จึงทาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง “การสร้างงานประดับมุกแบบญี่ปุ่น” เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมหรือการสร้างงาน พัฒนางาน ในด้านการประดับมุกในอนาคตต่อไป

ความรู้ทั่วไป

สารสำนักช่างสิบหมู่ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน ก.พ. - พ.ค. ๕๓

          สารสำนักช่างสิบหมู่  ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๒  ประจำเดือน ก.พ. - พ.ค. ๒๕๕๓  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการงานช่างพื้นบ้าน  กับการสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในวันอนุรักษ์มรดกไทย  รวมทั้งกระบวนการสร้างพระแท่นที่ประทับ (จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และกิจกรรมโครงการเยาวชนสัญจร : ค่ายศิลปวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๘  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมเกร็ดความรู้เรื่องเครื่องไม้ - เครื่องมือ

สารสำนักช่างสิบหมู่ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. ๕๓

          สารสำนักช่างสิบหมู่  ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๓  ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๓  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการสร้างบานประตูประดับมุก  หอพระมณเฑียรธรรม  งานประณีตศิลป์แขนงหนึ่งซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์  รวมทั้งโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสร้างและดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์แห่งชาติ  และโครงการฝึกอบรมด้านศิลปกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง "โลหะประณีต"

ทะเบียนช่างสิบหมู่


ทะเบียนช่างไทย


  BACK TO TOP