image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


กระจัง: องค์ความรู้จากครูช่าง อมร ศรีพจนารถ

: 16/10/2563  |   ผู้เขียน/เรียบเรียง: นาย อำพล สัมมาวุฒธิ (นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ)

     คำว่า "กระจัง" นี้ถ้าเป็นคำในลักษณะรูปของคำประพันธ์ ส่วนมากมักจะมี "ร" กล้ำด้วย เป็น"กระจัง" แต่ลากศัพท์ทางศิลปกรรมช่างของไทย เดิมเป็นคำซึ่งมาจากคำว่า "กะจังหวะ" หมายถึงการกะให้มีขนาดเท่าๆกัน เพื่อความงดงาม เพื่อที่จะให้รัดกุมในเวลาที่พูดกล้ำกับชื่อของมัน ดังนั้นจึงตัดคำว่า "หวะ" ออกเสีย ความหมายเป็นการประดิษฐ์อย่างหนึ่ง ซึ่งใช้ควบไปกับลวดลาย ซึ่งเป็นกระหนกและลวดลายซึ่งเป็นลาย โดยมีขนาดต่างๆกัน 3 ขนาด เป็นสามชนิด เราเรียกเพิ่มคำว่า "ตัว" นำหน้าเป็น "ตัวกระจัง" แต่ละชนิดก็มีชื่อต่างๆกัน คือ
     1. กระจังตาอ้อย ขนาดเล็กสุด
     2. กระจังใบเทศ ขนาดกลาง
     3. กระจังปฏิญาณ ขนาดใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม 43 คน
  BACK TO TOP