ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


ผลงาน


บรรยากาศการจัดแสดง
          สำนักช่างสิบหมู่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการผดุงรักษา ฟื้นฟู สร้างสรรค์  สืบทอดเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม เป็นแหล่งเรียนรู้ ศิลปะวิทยาการด้านช่างฝีมือ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปกรรมของชาติและให้บริการทางการศึกษา  งานด้านศิลปกรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่าย   ด้านศิลปกรรมทั้งแบบประเพณีร่วมสมัย และศิลปประยุกต์  ปฏิบัติงานด้านการออกแบบงานศิลปกรรมไทย            ปี  ๒๕๖๔ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ในช่วงเดือนกรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๑๐ โดยในการจัดนิทรรศการ เป็นการแสดงผลงานศิลปกรรม ของสำนักช่างสิบหมู่ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์   เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ต่อผู้ทำงานศิลปะทุกแขนง  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสำนักช่างสิบหมู่  ได้นำผลงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์เข้าร่วมจัดแสดง เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปกรรม สืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา  ประชนทั่วไปที่สนใจ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรม  ผ่านสื่อออนไลน์  แบ่งส่วนการจัดแสดงการดังนี้           ๑.จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จุดลงนามถวายพระพรของบุคลากรภายในสำนักช่างสิบหมู่           ๒.จัดสร้างผลงานศิลปกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่  ๑๐  สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์            ๓.จัดแสดงผลงานศิลปกรรมของบุคลากรภายในสำนักช่างสิบหมู่ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมแขนงต่างของบุคลากรเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เห็นถึงศักยภาพและผลงานของบุคลากร    วัตถุประสงค์           ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ต่อผู้ทำงานศิลปะทุกแขนง           ๒.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสำนักช่างสิบหมู่  ได้แสดงศักยภาพด้านศิลปกรรม           ๓.เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปกรรม สืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา  ประชนทั่วไปที่สนใจ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรม           ๔.เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อเผยแพร่งานศิลปกรรม  ตอบสนองนโยบายตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           ด้วยสถานการโควิด - ๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในปีนี้ สำนักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร จึงจัดนิทรรศการออนไลน์ ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการออนไลน์ครั้งแรกของสำนักช่างสิบหมู่  โดยผู้สนใจสามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook Page : สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  https://www.facebook.com/505733459565349/posts/2093979517407394/          
  BACK TO TOP